Teknoloji Transfer Ofisi Tarafından Yürütülen/Desteklenen Projeler

TÜBİTAK

BKTECH

Ürün topraksız tarım ile üretim yapan orta ve küçük ölçekli seralarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üründe kullanılan yerli yazılım sayesinde emsallerinden farklı olarak aşırı dozajlamanın önüne geçer, kullanıcı kaynaklı hataları en aza indirir ve mahsuldeki verimi arttırır. Ar-Ge aşamasının ardından ortaya çıkacak nihai ürün yerli yazılımı ve ihtiva ettiği donanım sayesinde topraksız tarım dışında kullanım için de uygun olacaktır. Ayrıca kullanılan sensörler sayesinde uzun süreler hatasız çalışma ve kolay kalibrasyon imkanı sunarken, kullanılan peristaltik pompalar sayesinde de hassas dozajlama yapabilecektir. Bu sayede yerli üretim ile öncelikle tarım sektörünün en gözde alanlarından biri olan topraksız tarım alanında her kullanıcın ulaşabileceği ve ürün yetiştiriciliğinde zaman ve maliyeti optimize edecek cihaz elde edilmiş olacaktır

MARELUX TEKNOLOJİ

Otonom sistemler, kullanıldığı alanlarda insan hatalarını ve insanlara gelebilecek zararı en aza indiren sistemlerdir. İnsansız deniz araçları da, kullanıldığı sektörde yenilik, iş gücü ve maliyeti azaltmasından ötürü sektörde geleceğin teknoloji trendleri arasına girecektir. ‘Global Marine Technology Trends 2030’ raporunda belirtildiği gibi balıkçılık sektörü de teknolojik yaklaşımı benimseyerek hedef dışı avın azaltılması, yakıt ve zamandan tasarruf edilmesi ve uluslararası ticaret ve sürdürülebilir kalkınma gereği karbon ayak izinin azaltılması hedeflenecektir. Prototiplediğimiz ürün ile balıkçılık sektörüne teknolojik ve yeni bir ürün kazandırırken balıkçılık operasyonuna ise süreç yeniliği kazandırılacaktır. Dünya da örneklerine rastlanılan fakat boyut ve kapasite açısından farklılık gösteren ürünümüz, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarını hedeflemektedir. Ürünümüzün ilk kullanım alanı, balıkçılık olmakla birlikte, farklı faydalı yükler için (örneğin, su içi ölçüm sensörleri, batimetrik harita ekipmanları, su altı kameraları vb) kapasitesi de bulunmaktadır. Prototipin EMI/EMC, çevresel koşullara dayanım, sızdırmazlık, haberleşme ağının sağlamlığı, data aktarım kabiliyetinin sınırlarının belirlenmesi, alt birimlere ait birim bazında ortam uyumlulukları gibi laboratuvar testleri yapılacaktır. Tüm bunlara paralel olarak satış, pazarlama, servis ağları oluşturulacaktır.

ECO4TECH

Proje ile hayata geçirilmesi planlanan geri dönüşüm otomatları hızlı, güvenilir ve çağın gereksinimlerine karşılık veren bir teknolojiye sahip olacaktır. Makinede, dokunmatik kullanıcı kontrol ekranı, derin öğrenme modeli ile ürün sınıflandırma, belirli ödeme sistemleri ile entegre ücretlendirme sistemi, mekanik kısımlarının kontrolü için gömülü sistem yazılımı ve atık doluluk oranlarının tespit sistemleri gibi birçok teknolojik özellikler yer alacaktır.

Kalkınma Ajansı

SOGEP: SİNOP GENÇ ARICILARINI YETİŞTİRİYOR

Sinop kestane balı akredite laboratuvarlarda yapılmış analizlerle yüksek kalitede olduğu belirlenmiş ve menşe coğrafi işaret tescili alınmış bir ürün olduğu halde, Sinop’ta ancak 50 yaş üstü kişiler tarafından üretilen ve teknik bilgi eksikliği nedeniyle kovan başına yeterli verim alınamayan bir üründür. Yürütülen projede;
*Kestane arıcılığına genç istihdamın kazandırılması,
*Teknik/uygulamalı eğitimlerle verimin arttırılması ve piyasaya hijyenik koşullarda paketlenmiş kestane balı temin edilmesi,
*Kestane balının katma değerinin arttırılması,
*Coğrafi İşaret Tescili ve SİNATE markası alınmış olan Sinop Kestane Balı’nın tanınırlığının artırtılmasına katkı sağlanması,
*Kültürel bir değer olarak kestane arıcılığının gelecek nesillerde devam etmesi,
*Kırsal kalkınma ve genç istihdamına destek sağlanması amaçlanmaktadır.

TEKNİK DESTEK: Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Bal ve Deniz Suyu kapsamında yer alan analizler için Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’na akreditasyon başvurusu yapıldı. Yapılan başvuru TÜRKAK tarafından değerlendirilerek, TS EN ISO/IEC 17025:2017 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getiren SÜBİTAM, toplam 20 analizde 4 yıl geçerliliği bulunan Akreditasyon Sertifikası aldı.

TEKNİK DESTEK: ULUSLARARASI FONLARA ERİŞİMDE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Üniversitemizin 2023-2027 Stratejik Planının Amaç ve Hedefler bölümünde belirtilen “Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısını dönem sonuna kadar %20 artırmak” hedefi doğrultusunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2023 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında çağrıya çıkılan “Uluslararası fonlara başvuru” alt başlığında yaptığımız başvuru kabul edilmiştir. 103.000,00 TL bütçesi olan Teknik Destek kapsamında akademisyenlere yönelik 1 haftalık uygulamalı eğitim verilecektir. Ardından proje hazırlamaya istekli akademisyenlere 6 ay süreli danışmanlık hizmeti verilecektir.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Akademik Personelin Proje Üretkenliklerini Arttırmaya Yönelik Bir Model Geliştirilmesi

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Samet ERDEM’in yürütücülüğünde, Türkeli Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör Dr. Şeyhmus AKSOY ve Teknoloji Transfer Ofisi Öğr. Gör. Fatma Rabia AKÇATEMİZ’in araştırmacı olduğu BİİBF-1901-21-002 No’lu “Akademik Personelin Proje Üretkenliklerini Arttırmaya Yönelik Bir Model Geliştirilmesi” projesi yürütüldü. Projede, Sinop Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının proje üretme kapasitesinin arttırılmasına yönelik ölçüm aracı geliştirilerek, uygulaması gereken müdahale önerilerini içeren bir model oluşturmak amaçlamaktadır. Proje üç aşamada yürütülmüştür. Projenin birinci aşamasında Üniversite yönetimi, TTO, ERASMUS ve BAP birimleri ile Sinop Üniversitesi’nde üretilen proje sayısını arttırmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin birimlerde üretilen proje sayısına nasıl yansıdığına dair görüşmeler gerçekleştirilmiş, bugüne kadar uygulanan stratejilerin farklı alan ve pozisyonlardaki akademisyenlerin proje üretme sayılarına nasıl yansıdığı değerlendirilmiştir. İkinci aşama olan nitel araştırma aşamasında farklı alan, birim ve akademik unvana sahip 11 öğretim elemanı ile açık uçlu sorular aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Projenin üçüncü aşaması olan nicel araştırma fazında; açık uçlu soru formuyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen nitel veri, ölçümlenebilir ölçek maddelerine dönüştürülmüştür. Bu aşamada, öğretim elemanlarının proje üretme konusundaki motivasyon ve tutumunu ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirilerek Sinop Üniversitesi’nde çalışan 101 akademik personele söz konusu ölçek üzerinden anket uygulanmıştır. Ölçeğin kriter geçerliliğini test etmek amacıyla işten ayrılma niyeti ve iş memnuniyeti ölçekleri kullanılmıştır. Ayırt etme geçerliliğini değerlendirmek amacıyla çeşitli demografik değişkenler açısından farklılıklar incelenmiştir. İlk aşamada gerçekleştirilen faktör analizi sonuçları öğretim elemanlarının proje üretkenliklerinin proje motivasyonu, proje öz-yeterlilik inancı ve üniversiteden algılanan destek olmak üzere üç ana alt boyutta faktörleştiğini ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, toplam proje üretkenliği ölçeğinin ve bazı alt boyutlarının demografik değişkenlere göre farklılaştığını göstermiş ve bu farklılıkların dikkate alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Çalışmayla beraber proje üretkenliği ölçeğinin psikometrik özelliklerinin uygun olduğu, ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik bulguları açısından uygulanabilir olduğu ortaya konulmuştur. Son olarak Sinop Üniversitesi’nin proje üretme kapasitesinin arttırılmasına yönelik uygulaması gereken müdahale önerilerini içeren bir model oluşturulmuştur.

GAL ARISIYLA MÜCEDELEDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER

Öğr. Gör. Dr. Engin Bayra Yürütücülüğünde Doç. Dr. Evrim Sönmez, Dr. Öğr. Üye Ömer Elkıran ve Entomolog Gülçin Küçükbaş’ın araştırmacı olarak görev aldığı “Gal Arısıyla Mücadelede Yenilikçi Yöntemler” başlıklı proje Sinop Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenmektedir. Proje kapsamında 2023-2024 yıllarında 24 ay süreyle uygulanacak bu bilimsel çalışma ile biyolojik mücadele olanakları araştırılmaya çalışılacaktır.

Uluslararası Projeler

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamında Doç. Dr. Azize Reva Boynukalın tarafından başvurusu yapılan “Sinope’de Bir Flanöz” başlıklı projeye destek sağlanmıştır.